Khôn thì trong trí lượng ra,
Dại thì học lỏm người ta bề ngoài.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)