Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều,
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)