Sống nhục sao bằng sự thác vinh?
Nước non cho vẹn chữ chung tình
Lưỡi dao xử tử chàng không ngại
Tiếng súng quyên sinh thiếp cũng dành.
Một tấm can tràng trời đất thảm
Ngàn thu tiết tháo quỷ thần kinh
Cuộc đời xá kể chi thành bại
Trai đã trung thì gái hẳn trinh!


Cô Giang tức cô Nguyễn Thị Giang, là hôn thê của Nguyễn Thái Học. Sau khi Nguyễn Thái Học bị lên đoạn đầu đài, cô đã bắt tàu về quê hương của ông và lấy súng tự vẫn. Đây là một bài thơ của một chiến sĩ vô danh khóc Cô Giang.