Kể từ ngày thất thủ kinh đô,
Ông Tây giăng dây thép hoạ địa đồ nước Nam.


Sau khi chiếm Huế, giặc Pháp đặt ngay dây điện báo nối liền các vị trí quan yếu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]