Kể từ lính mộ ra đi,
Ở nhà nhiều nỗi sầu bi thất tình.
Việc này là việc trào đình,
Đêm nằm nghĩ lại phận mình gian nan.
Rủ nhau ra tới ngoài Hàn,
Thấy đang tập lính dư ngàn dư trăm.
Thương chàng thiếp phải ra thăm,
Chàng qua nước bên ấy, biết mấy năm chàng về?


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)