Kể từ khi mới gặp nàng,
Cũng mong kết ngãi đá vàng Trần Châu.
Cũng mong kết chỉ gieo cầu,
Cũng mong ta ở với nhau một nhà.
Bây giờ bướm lại gần hoa,
Xin đừng chớ ngại gần xa mọi đường.
Lan phòng muốn sánh thư hương,
Phím đàn muốn gảy cung thương mấy vần.
Muốn cho vẹn ngãi Tấn Tần,
Xin đem bể ái đền ân sau này.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006