Kìa ai học sách thánh hiền,
Lắng tai nghe lấy cho chuyên ân cần.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970