Huyện Nông cao nhất rừng Na
Tối linh vạn cổ nhất chùa Khánh Long
Lại thêm khánh đá chuông đồng
Long quan tại tả hữu ông thổ thần
Phật đà bảo hộ cho dân
Thì xin cải cựu tòng tân từ rày
Tôi xin dẫn tích chùa này
Đời Lê Vĩnh Thịnh lưu truyền đến nay
Có năm Bính tuất lạ thay
Bính đinh một hội chùa này phong phi
Còn nhờ lượng cả từ bi
Mười sáu vị tượng lại y như tiền
Chữ rằng hương hoả ức niên
Nên tạc bia đá để truyền hậu lai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001