Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý,
Đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim.
Đừng để cho ngọc nát châu chìm,
Em đây nhất quyết trọn niềm với anh.


Hai câu đầu nghĩa là: Vạn lạng vàng chưa phải là quý, được một lời nói của chàng còn hơn nghìn vàng.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001