Huệ xào vì bởi mất sương,
Anh xanh xao vì bởi nhớ thương nghĩa nàng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975