Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi,
Để trong quả bắc chờ người phương xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001