Huê tàn bướm chẳng vãng lai,
Tình thương đã phụ, trúc mai kể gì!


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009