Huê kia đua nở mùa xuân,
Bốn phương phẳng lặng năm dân thuận hoà.
Tàn vàng rờ rỡ bước ra,
Trống chiêng cờ quạt thật là vui thay.
Anh em sum họp mừng nay,
Trà thang ngọc thực sánh bày nguy nga.
Trên thời chầu chực, dưới lại âu ca,
Già già trẻ trẻ gần xa nức lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001