Hoa xuân có chủ ngăn rào,
Em nào có tiếc.
Đôi ta không trước thì sau,
Có đâu anh lại xé rào anh vô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001