Hoa xàu vì bởi mất sương,
Xanh xao vì bởi quá thương miệng cười.


Khảo dị:
Huê xàu vì bởi mất sương,
Anh xanh xao vì bởi nhớ thương nghĩa nàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001