Hoa thơm xuống đất cũng thơm,
Em giòn, rách áo, đói cơm cũng giòn.


Khảo dị:
Hoa thơm càng héo càng thơm,
Em giòn, rách áo đói cơm càng giòn.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001