Hoa thơm ong bướm đang mê,
Thương chưa phỉ dạ mình về bỏ đây.


Khảo dị:
Hoa thơm ong bướm đang mê,
Thương mình chưa phỉ dạ, sao nỡ về bỏ tôi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001