Hoa thơm mất nhị đi rồi,
Em về tô màu lại bán cho người đàng xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001