Hoa thơm mất nhị đi rồi,
Còn thơm đâu nữa mà người ước ao.


Khảo dị:
Hoa thơm mất nhị đi rồi,
Còn thơm đâu nữa mà người ước .
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001