Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời đến ai.
Sá chi những chuyện dông dài,
Bụi trần rũ sạch cho đời lâng lâng.


Khảo dị:
Hoa thơm ai dễ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời với ai.
Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời làm chi.
Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi,
Người khôn ai nói nặng lời làm chi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001