Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.


Khảo dị:
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo,
Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình.
Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng chắt chiu bên mình.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001