Hoa tầm xuân nở ra trắng bóng,
Anh lấy cô mình cho chóng có con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001