Hoa tàn vì bởi mất sương,
Em đây đau ốm bởi nhớ thương bạn vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001