Hoa tàn mà lại gặp sương,
Tôi rầu gặp được người thương hết rầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001