Hoa tàn hoa héo không tươi,
Đoái nhìn bạn cũ, hổ ngươi mười phần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001