Hoa sói mà gói xương sông,
Thầy mẹ gả phải người chồng bất nhân.
Trách trời ăn ở không cân,
Để cho hoa sói đứng sân chịu sầu.
Trách trời soi xét nơi đâu,
Chả soi cảnh thảm cảnh sầu này cho.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006