Dưỡng cẩn vườn tiên của lạ dường
Trăm hoa tươi tốt đã khiêm nhường
Thức tươi chiếm được xuân thiên hạ
Giá trọng kham khoe đất Lạc Dương
Khắp trong đời khen quốc sắc
Hơn chưng bạn khải hoa vương
Dù cho hay tốt hay cười nữa
Thấy mặt trong lòng những đoạn trường.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007