Hoa lý nghìn dặm thơm xa,
Hoa đèn thấp thoáng trong nhà cậy trông.
Hoa gạo nó nở hồng hồng,
Mùi thơm chẳng có trông mong nỗi gì.
Hoa sói nó nở như ri,
Ai mà qua đấy bước đi chẳng rời.
Hoa xuân thơm nhất trên đời,
Vua quan cũng chuộng, ước ao sở cầu.
Hoa nhài thoang thoảng thơm lâu,
Những các cô hầu bẻ lấy cầm chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]