Hoa lý lịch là hoa lý linh,
Con gái Đình Bảng vừa xinh vừa giòn.


Khảo dị:
Hoa lý lịch là hoa lý linh,
Con gái Hàng Giấy vừa xinh, vừa tròn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001