Hoa lý lịch là hoa lý hoè,
Con gái Đồng Sớm vừa què vừa đui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001