Hoa lý là chị hoa lài,
Hoa lý có tài, hoa lài có duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001