Hoa hồng sắp hái đến tay,
Để người hái mất đứng ngây mà nhìn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001