Hoa đào héo nhuỵ anh thương,
Anh mong bẻ lá, che sương cho đào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001