Hoạn nạn tương cứu,
Sinh tử bất ly,
Bây giờ đặng chữ vinh quy,
Ham nơi quyền quý nghĩ gì tới em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001