Hoạ phước nan lượng,
Ai ngăn đáy biển, ai lường lạch sông?
Nói chơi với gái có chồng,
Nằm đêm anh nghĩ lại, rõ như cái gông trên đầu giường.
Em về bớt nhớ thôi thương,
Kẻo anh lỡ đường buôn bán, em lỡ đường bán buôn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001