Hoạ may thiếp bén duyên chàng,
Như chuông có chế nước vàng, kêu xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001