Hoàng triều Bảo Đại trị ngôi
Bốn năm chưa trót, chúng tôi khổ trần
Năm Mão thì lụt bảy lần
Bước sang năm Tị dần dần lụt to
Hai năm thì hỏng bốn mùa
Lấy gì cơm áo mà no mà lành


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001