Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng,
Để mua bánh đúc mà quăng vào mồm.


Khảo dị:
Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng,
Để tiền mua bánh đúc mà quăng vào mồm.
Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng,
Để tiền mua mía đánh khăng vào mồm.
Hoài tiền mua mía đánh khăng,
Để tiền mua thuốc nhuộm răng cho vàng
.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001