Hoài tiền mua pháo đốt chơi,
Pháo nổ lên trời, tiền vất xuống sông.


Khảo dị:
Hoài tiền mua pháo đốt chơi,
Pháo nổ ra xác, tiền ôi là tiền.
Hoài tiền mua pháo đốt chơi,
Pháo nổ tan xác, tiền ơi là tiền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001