Hoài tiền mua mía đánh khăng,
Để tiền mua thuốc nhuộm răng cho vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001