Hoài tiên cho cú nó vò,
Hoài gương tư mã cho cò nó soi.


Khảo dị:
Hoài sơn mà gắn răng bừa,
Hoài gương tư mã cho nó soi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001