Hoài sơn mà gắn răng bừa,
Hoài gương tư mã cho bò nó soi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001