Hoài phân mà đổ ruộng người,
Để lúa người tốt cho người vô ân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001