Hoài mồm ăn quả quít khô,
Hoài thân mà lấy nhà nho lúc tàn.
Nhà nho chữ nghĩa dở dang,
Xui nguyên, giục bị, làm đơn kiếm tiền.
Nhà nho cái chữ đã hèn,
Cái sức lại yếu, đua chen bằng gì?
Nhà nho tính khí kiêu kì,
Phân tranh miếng thịt, suy bì miếng xôi.
Chồng nho, khổ lắm, ai ơi!
Biết không ra biết, ngu thời chẳng ngu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001