Hoài lời nói kẻ vô tri,
Một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông.


Khảo dị:
Hoài lời nói kẻ vu vơ,
Một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông.
Hoài lời nói kẻ vô tri,
Một trăm viên chì chả đúc nên chuông.
Hoài lời nói kẻ vô tri,
Một trăm hòn chì chẳng đúc nên chuông.
Hoài lời nói kẻ vô tri,
Một trăm hòn chì đúc chẳng nên chuông.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001