Hoài lời mà nói với trâu,
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001