Hoài hơi ta nói với mày,
Để hơi đi cày ta nói với trâu.
Hoài hơi ta nói với trâu,
Để hơi đi hầu ta nói với quan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001