Hoài hơi mà thổi bị bông,
Để hơi mà thổi cho chồng nó nghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001