Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử,
Ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi.


Hai câu nghĩa là người hiếu thuận sẽ lại sinh ra con hiếu thuận, kẻ ngỗ ngược cũng sẽ lại sinh ra con ngỗ ngược.

Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970