Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm chi làm lắm, làm cho nhọc mình.


Khảo dị:
Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm khốn làm khổ, làm cho nhọc mình.
Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm chi làm vậy, làm cho nhọc mình.
Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm chi cho lắm, làm cho nhọc mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001